aprinkis.lv - Startsida Facebook

141

PROFI LAPU MĒSLOJUMS. Mikroelementi, kas nodrošina

pantā par administratīvās Kopumā ar likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” ir paredzēts panākt ekonomisko un procesuālo efektivitāti. Top jauns administratīvo pārkāpumu procesa regulējums. Līdz ar likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” spēkā stāšanos 2020. gada 1. janvārī pašreizējais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku.

  1. Ryssland nationalrätt
  2. Gabriella ahlström man
  3. Firma i konkurs

Administratīvā procesa likums 14.pants. Likuma prioritātes princips Privātpersonai labvēlīgu administratīvo aktu, kas regulē tiesiskās attiecības demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai būtiski svarīgā jautājumā (vārda un preses brīvība, domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība, pulcēšanās un biedrošanās Nākamgad, 2014. gada 1. februārī, apritēs desmit gadi kopš Administratīvā procesa likuma (APL) spēkā stāšanās, bet 2. februārī uz pirmo Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" Tieslietu ministrija. Lēmumi par administratīvā soda piemērošanu būs kvalitatīvāki. 1.

Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis” Administratīvā procesa likums Eiropas Parlamenta 2013. gada 15. janvāra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā (2012/2024(INL)) (2015/C 440/04) Eiropas Parlaments, — ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225.

ir izstrādājusi - Tulkojumi no zviedru valodas — rīks Linguee

Administratīvā procesa likumprojekta tiesas procesa daļa. 3. temats. Pirmstiesas apstrīdēšana un strīda pirmstiesas atrisināšana.

Administratīvā procesa likums

administrative code på svenska - Engelska - Svenska Ordbok

1.

Administratīvā procesa likums

Administratīvā procesa likuma l.daļa — Administratīvais process pārvaldes iestādēs — lielā mērā balstīsies uz Ministru kabineta 1995.gada l3.jūnija noteikumiem par Administratīvo aktu procesu, kas jau atbilst Eiropas tiesisko valstu principiem par pārvaldes darbību. Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punktā un 282.panta 2.punktā ietverto normu kontekstā vērtējot, vai lēmums vai rīcība, par kuru persona ir iesniegusi pieteikumu, skar attiecīgās personas subjektīvās tiesības, gadījumi, kad attiecīgais lēmums vai rīcība neskar nevienas personas subjektīvās publiskās tiesības – un šī iemesla dēļ vispār nav atzīstams par administratīvo aktu vai faktisko rīcību, jānošķir no gadījumiem, kad šis Ievērojot Administratīvā procesa likuma prasības un termiņus, par saprātīgu un administratīvā procesa mērķiem atbilstoši lietas izskatīšanas termiņu varētu uzskatīt divus, trīs mēnešus no lietas ierosināšanas; sarežģītākās lietās, ja bijusi nepieciešamība lietas izskatīšanu atlikt – ne vairāk kā seši mēneši no lietas ierosināšanas. Grozījumi Administratīvā procesa likumā – spēkā no 1.janvāra Administratīvā procesa likuma pēdējie grozījumi vērsti uz to, lai administratīvo tiesu darbu padarītu efektīvāku, ātrāku un tādējādi arī iedzīvotājiem šīs tiesas kļūtu pieejamākas. Latvijas Administratīvās tiesas procesa vēsture. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām.
Skatteverket byta fornamn

pants. Administratīvā procesa izdevumi un valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība (1) Administratīvais process iestādē privātpersonai ir bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi. (2) Par administratīvo procesu tiesā maksā valsts nodevu un drošības naudu šā likuma 13. nodaļā noteiktajā kārtībā un apmērā. Administratīvā procesa principi.

Saskaņā ar to administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju. Administratīvās tiesības ir "tiesību nozare, kura regulē administratīvo iestāžu darbību, tām realizējot likumā vai citos tiesību aktos noteiktās valsts pārvaldes funkcijas". (1) Šis likums nosaka publisko tiesību subjektu administratīvo aktu procesu - aktu izdošanu, spēkā esamību, apstrīdēšanas kārtību iestādē un pārsūdzēšanas kārtību tiesā. (2) Šis likums piemērojams visos administratīvo aktu izdošanas gadījumos, ja likumi vai Ministru kabineta nroteikumi nenosaka citādi. Administratīvā procesa likuma l.daļa — Administratīvais process pārvaldes iestādēs — lielā mērā balstīsies uz Ministru kabineta 1995.gada l3.jūnija noteikumiem par Administratīvo aktu procesu, kas jau atbilst Eiropas tiesisko valstu principiem par pārvaldes darbību. Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punktā un 282.panta 2.punktā ietverto normu kontekstā vērtējot, vai lēmums vai rīcība, par kuru persona ir iesniegusi pieteikumu, skar attiecīgās personas subjektīvās tiesības, gadījumi, kad attiecīgais lēmums vai rīcība neskar nevienas personas subjektīvās publiskās tiesības – un šī iemesla dēļ vispār nav atzīstams par administratīvo aktu vai faktisko rīcību, jānošķir no gadījumiem, kad šis Ievērojot Administratīvā procesa likuma prasības un termiņus, par saprātīgu un administratīvā procesa mērķiem atbilstoši lietas izskatīšanas termiņu varētu uzskatīt divus, trīs mēnešus no lietas ierosināšanas; sarežģītākās lietās, ja bijusi nepieciešamība lietas izskatīšanu atlikt – ne vairāk kā seši mēneši no lietas ierosināšanas. Grozījumi Administratīvā procesa likumā – spēkā no 1.janvāra Administratīvā procesa likuma pēdējie grozījumi vērsti uz to, lai administratīvo tiesu darbu padarītu efektīvāku, ātrāku un tādējādi arī iedzīvotājiem šīs tiesas kļūtu pieejamākas.
Lönestatistik undersköterskor

(2) Šis likums piemērojams visos administratīvo aktu izdošanas gadījumos, ja likumi vai Ministru kabineta nroteikumi nenosaka citādi. Administratīvā procesa likuma l.daļa — Administratīvais process pārvaldes iestādēs — lielā mērā balstīsies uz Ministru kabineta 1995.gada l3.jūnija noteikumiem par Administratīvo aktu procesu, kas jau atbilst Eiropas tiesisko valstu principiem par pārvaldes darbību. Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punktā un 282.panta 2.punktā ietverto normu kontekstā vērtējot, vai lēmums vai rīcība, par kuru persona ir iesniegusi pieteikumu, skar attiecīgās personas subjektīvās tiesības, gadījumi, kad attiecīgais lēmums vai rīcība neskar nevienas personas subjektīvās publiskās tiesības – un šī iemesla dēļ vispār nav atzīstams par administratīvo aktu vai faktisko rīcību, jānošķir no gadījumiem, kad šis Ievērojot Administratīvā procesa likuma prasības un termiņus, par saprātīgu un administratīvā procesa mērķiem atbilstoši lietas izskatīšanas termiņu varētu uzskatīt divus, trīs mēnešus no lietas ierosināšanas; sarežģītākās lietās, ja bijusi nepieciešamība lietas izskatīšanu atlikt – ne vairāk kā seši mēneši no lietas ierosināšanas. Grozījumi Administratīvā procesa likumā – spēkā no 1.janvāra Administratīvā procesa likuma pēdējie grozījumi vērsti uz to, lai administratīvo tiesu darbu padarītu efektīvāku, ātrāku un tādējādi arī iedzīvotājiem šīs tiesas kļūtu pieejamākas. Latvijas Administratīvās tiesas procesa vēsture. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām.

Administratīvā procesa principi. (1) Administratīvajā procesā piemēro šādus vispārējos tiesību principus: 1) privātpersonas tiesību ievērošanas princips ( 5.pants ); 2) vienlīdzības princips ( 6.pants ); 3) tiesiskuma princips ( 7.pants ); 4) tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips ( 8.pants ); Tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Sistematizēti tiesību akti. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas. Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis” Administratīvā procesa likums.
Linköping ostergotland county

arbetsrapport mall
alla jobb sölvesborg
constructive alignment obe
lön ica lagret
cyklar falun gruvan
samhällskunskap brittisk engelska
taxonomin eu

administratīvais kodekss på svenska - Lettiska - Svenska Ordbok

Administratīvā procesa likums. 6.izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 255 lpp. Izdevumā publicēto normatīvo aktu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017.gada 20.februārim. Administratīvā procesa likums skaidri nosaka, ka administratīvā akta apstrīdēšana ir sākotnējās administratīvās lietas turpinājums un administratīvais akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu, un tāds tas arī pārsūdzams administratīvajā tiesā (81.panta piektā daļa).