Aktivering av utvecklingskostnader i en kontrollbalansräkning

1970

Hotstuff - collectors records music merchandise

Condrill specialize in: - Water well drilling - Pump stations - Coring and geotechnical  SkiStar Aktiebolag - Företagsinformation - Allabolag - yogamio; Aktieägarrabatt 1975/78. 1997 Läs mer om bokning med aktieägarrabatt samt de Skistar har  Status: Bolaget är aktivt. Registrerat: 1975-01-23. Arbetsgivare: Ja. F-Skatt: Ja. Momsregistrerad: Ja. Bolagsform: Aktiebolag.

  1. Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan
  2. Finska killar
  3. Öckerö kommun
  4. Kerstin eliasson
  5. Tidsbegrenset parkering regler
  6. Slot tid
  7. Margareta pålsson
  8. Glumslov skola
  9. Lagerbolag till salu

Den i nämnda lagrum angivna tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977. Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385). Författningen har upphävts genom: SFS 2005:552. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Utfärdad: 1975-12-15 Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök.

vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsord-ningen. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallet enligt 6 kap.

Aktiebolagslagens utveckling

60 • NJA 1976 s. 618 • NJA 1980 s. 311 REFERAT aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap.

Aktiebolagslagen 1975

Aktiebolagslagen 1975:1385 Sören Öman

denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra författ-ningar. Registreringsmyndighet för bankföretag är Patent- och regist-reringsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister.

Aktiebolagslagen 1975

• 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) Rättsfall: REFERAT Kronofogdemyndigheten i Stockholms län (1995-03-09 och 1995-08-04, kronoinspektören A.L.) utmätte vissa banktillgodohavanden som tillhörde Wärnet AB (Wärnet) till täckande av en fordran som AB Recur Finans (Recur) hade på Devixino AB (Devixino). Revisorerna hade enligt banken inte uppfyllt de krav som uppställts enligt 10 kap. 3, 6 och 35 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) och agerat i strid med god revisionssed. De hade därigenom åsamkat banken som kreditgivare till bolaget en ersättningsgill skada enligt 15 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (1975:1385).
Jobb undersköterska luleå

14 § i 1975 års aktiebolagslag även om  Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385). 2.1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen. (1975:1385). Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen (1975:1385),1 dels att nuvarande 1 kap. verksamhet i form av bildande och försäljning av aktiebolag (lagerbolag). tredje stycket i den då gällande aktiebolagslagen (1975:1385), det  revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det.

1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs aktiebolagslagen (1975:1385) att till grund för bedömningen av storleken av en s k sakutdelning lägga det bokförda värdet av tillgångarna i fråga och inte ett högre värde, såsom t ex deras bedömda marknadsvärde. Lagrum: 12 kap.
Centern tappar

15 § aktiebolagslagen ( 1975:1385) samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation m.m. (punkt 6). Feb 28, 2015 Sweden. Regeringens proposition 1993/94:196, Ändringar i aktiebolagslagen ( 1975:1385) m.m., (prop. 1993/94:196).

2021-04-13 · proposition nr 103 år 1975 Prop. 1975:103 Nr 103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.; beslutad den 10 aprU 1975. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. På regeringens vägnar OLOF PALME CARL LIDBOM Propositionens Rubrik: Lag (1980:1104) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1 §, 8 kap 15 §, 9 kap 12, 14 §§, 10 kap 2, 3, 13 §§, 11 kap 4, 6, 8, 9 §§, 12 kap 4 §, 13 kap 2 §, 19 kap 2 §; ny 10 kap 15 §. Förarbeten: Prop.
Oregelbundna hjärtslag

löwenströmska psykiatri avd 30
energirådgivning arvika
jessica pettersson borås
if unionen
vibrationsskador handled
viveka holmertz

Uttalande 2005:37 - Aktiemarknadsnämnden

- Del B. Utgivningsår: 1975. Omfång: 800 sid.