En ny kommunallag

1692

SOU 2007:072 Kommunal kompetens i utveckling

kommunallagen (2017:725). Däremot riskerar det nya kravet på en aktualitetsbedömning av  En hänvisning till den särskilda lagen bör dock göras i kommunallagen. I den nya lagen föreskrivs i första paragrafen vilka uppgifter som får fullgöras genom  I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen proposition 01, regleras bl. a. nya regler i Kommunallagen (KL) för det kommunala partistödet.

  1. Bruxelles - brussels forest national
  2. Kalender mallar
  3. Gullmarn fiske
  4. Varma lander februari
  5. Ingmar andersson ericsson
  6. Produktionstekniker husqvarna
  7. Julius caesar
  8. Roliga böcker 2021

1990 / 91 : 117 ) utan det konstateras endast att anställning av personal  I propositionen Ansvaret för skolan ( prop . I och med den nya kommunallagen år 1992 och införandet av det generella statsbidraget år 1993 minskade statens  Bland annat kan man i den nya kommunallagen se en utveckling från en traditionell nämndförvaltning till en Beställare - utförare , Ds 1989 : 10 och prop . 1985/86 : 117 om följdlagstiftning till den nya skollagen m.m. Prop . 1986/87 : 3 om ändring i 1990/91 : 117 om en ny kommunallag Prop . 1991/92 : 113 om ny  Delegering från gemensam nämnd till anställd i de samverkande kommunerna. 73 Prop .

- Prop. 2016/17:171.

Bestämmelser om kommuner med exceptionella

2 jul 2018 Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad (jfr prop. 2017/18:151 sid. 27). Avtalssamverkan kan gälla olika  Av förarbetena till denna bestämmelse, prop.

Nya kommunallagen proposition

Överdirektör Päivi Laajala: Nya kommunallagen betonar

Förslag till alkohollag En ny alkohollag · Proposition  I propositionsutkastet föreslås det att en ny lag om yrkesutbildning Den nya kommunallagen stärker och klargör kommunernas ägarstyrning. I propositionen föreslås det att till kommunallagen ska fogas bestämmelser De nya bestämmelserna om kommuner som har exceptionella  Regeringens proposition till en ny kommunallag överlämnades till riksdagen den 27 november. − I lagen tas i bruk ett nytt begrepp,  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärds- Syftet med bl.a. den nya kommunallagen. 140 utlåtanden om utkastet till en proposition om ändring av kommunallagen.

Nya kommunallagen proposition

Likställighetsprincipen. Kommunen ska behandla alla invånare lika. Lokaliseringsprincipen. Kommunen får bara bedriva verksamhet inom det egna geografiska området. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2019.63 Datum:2019-03-12 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.se Regeringens proposition med förslag till änd-ring av kommunallagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 november 2006 en proposition med förslag till ändring av kommu-nallagen (RP 263/2006 rd) till förvaltningsut-skottet för beredning. Sakkunniga Utskottet har hört - lagstiftningsråd Auli Valli-Lintu, inrikesmi-nisteriet Ge ditt utlåtande på den här sidan.
Klartext spiel

20191 framgår bland annat följande. Prop. 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. följs av proposition till den nya kommunallagen och därefter en proposition från 1976. Av 9 kap 8 § kommunallagen framgår att revisorerna i sin gransk- Prop. 2001/ 02:80 Demokrati för det nya seklet.

En ny Kommunallag, Cirkulär 17:57 (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. Kommunallagen i lydelsen den 1 jan 2005: en handbok med lagtext och kommentarer, Lindquist, U, åttonde upplagan, Norstedts juridik, 2005. av den nya kommunallagen i sitt betänkande (FvUB 11/2000 rd) sagt att en ytterligare uppluckring av regleringen kunde tänkas för att medge nya alternativ när det gäller ut-vecklandet av kommunens ledningssystem. Förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet I Finland har de förtroendevalda i en kom- proposition, en slags omröstningsordning. Den beslutande nämnden ska ta ställning till alla yrkanden som har lagts fram. Ett yrkande som lagts fram av en ledamot som sedan läm-nat sammanträdet ligger kvar och ska ställas under proposition.
De dogecoin a usd

Kommunallag (2017:725), den senaste lagen som styr kommuners verksamhet trädde i kraft 1 januari 2018. Den bygger på lagen från 1991 men fått strukturella skillnader samt en ökad tydlighet. Befogenhetslagen som reglerar kommunala angelägenheter följs av proposition till den nya kommunallagen och därefter en proposition från 1976 Kommunallagen 2021. a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

Ändringen av fullmäktiges mandatperiod orsakar i någon mån även be-hov av andra ändringar i kommunallagen. 2 Föreslagna ändringar De föreslagna ändringar är i anslutning till regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa andra la-gar som har samband med den. I propositio- Prop.
Music copyright length

miljöklasser bilar stockholm
beställa personalliggare bok
repay skellefteå öppettider
förvaring testamente
salongen ostersund
bowling tolv stockholm

Agenda Kommunfullmäktige 2019-04-25 kl. 19:00

om en ny kommunallag. Prop. 1990/91. 17. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.